KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz; Çanakkale Zafer Gazetesi olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (“KVKK Düzenlemeleri”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel veri olarak nitelendirilmekte ve veri sorumlusu sıfatıyla Çanakkale Zafer Gazetesi tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İşlenen kişisel verileriniz, tarafınıza ait kişisel bilgiler, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, genel müdürlüğümüz, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler gibi yöntemler ile sizinle iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve kanunun belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza

Daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında veya üyelik sayfasında web sitesinde izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle izin verebileceksiniz. Bu kapsamda, Çanakkale Zafer Gazetesi tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak Çanakkale Zafer Gazetesi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle Çanakkale Zafer Gazetesi’ne başvurabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

İşlenen kişisel verileriniz, Çanakkale Zafer Gazetesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, proje/program/finansman ortağı olduğu ya da doğrudan/dolaylı olarak hissedar olduğu kişi veya kuruluşlara; ürün/hizmet teklifi almak, değerlendirmek ve/veya satın almak için, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, hukuki hakları kullanmak için; hizmet aldığımız, hizmet sunduğumuz, işbirliği yaptığımız, ortak çalışma yaptığımız, iş ortağı olduğumuz, yatırım, proje ve/veya program ortağı olduğumuz, sponsor olduğumuz, doğrudan/dolaylı olarak hissedar olduğumuz ve/veya finansal tablolarımıza dahil olduğumuz yurt içi/yurt dışı, tüzel/gerçek kişilere, resmi mercilere, hukuki hakları kullanmak ve/veya hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen kişilerin, KVKK kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınıza yönelik taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile Çanakkale Zafer Gazetesi‘ne iletebilirsiniz.

Bu bilgilendirme metni, zaman zaman mevzuattaki ve/veya iş süreçlerindeki değişiklikler paralelinde, tarafınıza duyurulmak suretiyle güncellenebilir.

Saygılarımızla,

Yazılı başvurularda: Çanakkale Zafer Gazetesi – İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi, Asaf Paşa Sokak, No: 60/1 – Merkez/ÇANAKKALE

E-Posta başvurularda: canakkalezafertv17@gmail.com

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist